برچسب » کمیته روستایی

جمشیدی پس از تشکیل کمیته روستایی و عشایری روند فعالیت های آن را ابلاغ کرد
3 سال قبل
جمشیدی اظهار داشت

جمشیدی پس از تشکیل کمیته روستایی و عشایری روند فعالیت های آن را ابلاغ کرد

دبیر فدراسیون گلف در راستای توسعه عدالت اجتماعی تکالیف کمیته روستایی و عشایر را به رییس کمیته ابلاغ نمود