برچسب » دکتر حسن لنگری

انتصاب سرپرست هیئت گلف استان خراسان شمالی
5 سال قبل
با حکم دکتر عزیزی ؛

انتصاب سرپرست هیئت گلف استان خراسان شمالی

سرپرست هیئت گلف استان خراسان شمالی منصوب شد.