برچسب » جمشيدي

عضويت دبير فدراسيون گلف در کمیته توسعه و ترویج فدراسیون جهانی وودبال
3 سال قبل

عضويت دبير فدراسيون گلف در کمیته توسعه و ترویج فدراسیون جهانی وودبال

مهرداد جمشیدی دبیر فدراسیون گلف به مدت ۴ سال به عضویت کمیته توسعه و ترویج فدراسیون جهانی وودبالIWbF درآمد.