برچسب » آموزش گلف در دانشگاه تهران

آشنایی و آموزش گلف و مینی گلف به دانشجویان دانشگاه تهران
4 سال قبل
با همکاری هیئت گلف استان تهران صورت گرفت:

آشنایی و آموزش گلف و مینی گلف به دانشجویان دانشگاه تهران

آشنایی و آموزش گلف و مینی گلف در دانشگاه تهران با همکاری هیئت گلف استان تهران و کمیته مینی گلف استان تهران مقابل پردیس هنر این دانشگاه برگزار شد.