جدول اطلاعات نوجوانان به تفیک (زن و مرد)

تعداد میزبانی های بین المللی تورنمنت بین المللی تعداد ورزشکار اعزامی جام باشگاه های آسیا قهرمانی غرب آسیا تعداد ورزشکار اعزامی قهرمانی آسیا تعداد ورزشکار اعزامی جام جهانی تعداد ورزشکار اعزامی قهرمانی جهان تعداد ورزشکار اعزامی
تعداد برنز نقره طلا برنز نقره طلا برنز نقره طلا برنز نقره طلا برنز نقره طلا برنز نقره طلا
جمع کل

جدول اطلاعات جوانان به تفیک (زن و مرد)

تعداد میزبانی های بین المللی تورنمنت بین المللی تعداد ورزشکار اعزامی جام باشگاه های آسیا قهرمانی غرب آسیا تعداد ورزشکار اعزامی قهرمانی آسیا تعداد ورزشکار اعزامی جام جهانی تعداد ورزشکار اعزامی قهرمانی جهان تعداد ورزشکار اعزامی
تعداد برنز نقره طلا برنز نقره طلا برنز نقره طلا برنز نقره طلا برنز نقره طلا برنز نقره طلا
جمع کل

جدول اطلاعات امیدها  به تفیک (زن و مرد)

تعداد میزبانی های بین المللی تورنمنت بین المللی تعداد ورزشکار اعزامی جام باشگاه های آسیا قهرمانی غرب آسیا تعداد ورزشکار اعزامی قهرمانی آسیا تعداد ورزشکار اعزامی جام جهانی تعداد ورزشکار اعزامی قهرمانی جهان تعداد ورزشکار اعزامی
تعداد برنز نقره طلا برنز نقره طلا برنز نقره طلا برنز نقره طلا برنز نقره طلا برنز نقره طلا
جمع کل

جدول اطلاعات بزرگسالان به تفیک (زن و مرد)

تعداد میزبانی های بین المللی تورنمنت بین المللی تعداد ورزشکار اعزامی جام باشگاه های آسیا قهرمانی غرب آسیا تعداد ورزشکار اعزامی قهرمانی آسیا تعداد ورزشکار اعزامی جام جهانی تعداد ورزشکار اعزامی قهرمانی جهان تعداد ورزشکار اعزامی
تعداد برنز نقره طلا برنز نقره طلا برنز نقره طلا برنز نقره طلا برنز نقره طلا برنز نقره طلا
جمع کل