فرم درخواست ملاقات حضوری

فرم درخواست ملاقات حضوری با دکتر حمیدی عزیزی رئیس فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران